REGULAMIN

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.cudaczne-naklejki.pl umożliwia dokonywanie zakupu naklejek dekoracyjnych za pośrednictwem sieci Internet. Właścicielem sklepu jest firma:

Naklejki Dekoracyjne Agnieszka Kądziołka

ul. Wandy 17 lok. 2, 53-320 Wrocław

NIP 8992606973 REGON 361094234

e-mail: info@cudaczne-naklejki.pl

tel. kom.: +48 512 111 061

konto bankowe: Idea Bank S.A. 74 1950 0001 2006 4118 6198 0001

1.2. Adres firmy wskazany w pkt 1.1. regulaminu stanowi również adres do korespondencji.

1.3. Właściciel sklepu jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT.

1.4. Dokonanie zakupu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

1.5. Przeglądanie zawartości sklepu internetowego oraz dokonywanie zakupu wymaga akceptacji przez klienta plików cookies w jego przeglądarce.

§2. Składanie zamówienia

2.1. Zamówienie składa się za pośrednictwem strony sklepu internetowego poprzez wypełnienie formularza. Dopuszcza się także możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej info@cudaczne-naklejki.pl. Zamówienia można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Sprzedający nie przewiduje składania zamówień telefonicznie.

2.2. Warunkiem realizacji zamówienia jest wybranie przynajmniej jednego towaru, wypełnienie formularza zawierającego dane teleadresowe, wybranie formy płatności i dostawy oraz wysłanie formularza poprzez opcję „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Po sfinalizowaniu zamówienia na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia.

2.3. Zamówienia składane za pośrednictwem poczty elektronicznej info@cudaczne-naklejki.pl wymagają wskazania przynajmniej jednego towaru, podania danych teleadresowych, wskazania formy płatności i dostawy. Właściciel sklepu zobowiązuje się do wysłania wiadomości zwrotnej będącej potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Złożone przez klienta zamówienie, które nie zostanie potwierdzone w terminie 2 dni roboczych przestaje go wiązać.

2.4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez klienta.

2.5. Klient ma możliwość modyfikacji złożonego zamówienia w ciągu 12 godzin od chwili otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia. W tym celu należy skontaktować się ze sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej info@cudaczne-naklejki.pl.

2.6. Klient zobowiązany jest do podania informacji i danych zgodnych z prawdą. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierozpatrzenia zamówienia w przypadku, gdy podane dane i informacje będą błędne lub nie zostanie przelana płatność na konto sprzedającego w terminie do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia, w przypadku wyboru płatności przelewem.

2.7. Wypełnienie formularza zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego oraz podmiot uprawniony do zarządzania zawartością sklepu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Dane osobowe przetwarzaną są wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, wystawienia rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane nie będę ujawniane osobom nieuprawnionym oraz przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Każdy klient ma prawo wystąpić z żądaniem uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych i ich usunięcia z bazy danych.

§3. Płatności

3.1. Z tytułu zawarcia umowy sprzedaży klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar oraz poniesienia kosztów jego przesyłki. Ceny towarów zamieszczone w sklepie internetowym są cenami brutto, które po skutecznie złożonym zamówieniu nie mogą ulec zmianie, niezależnie od zmian następujących w sklepie internetowym.

3.2. Płatność może nastąpić w formie gotówkowej za pobraniem oraz bezgotówkowej, czyli przelewem na konto bankowe wskazane w pkt 1.1. regulaminu lub za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24. Formę płatności wybiera klient podczas składania zamówienia.

§4. Realizacja zamówienia i dostawa

4.1. Zamówienia złożone przez klientów realizowane są w terminie do 4 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności na koncie sprzedającego w przypadku wyboru płatności przelewem, a w pozostałych przypadkach od zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z pkt 2.4. regulaminu. W przypadku bardziej skomplikowanych zamówień sprzedający zastrzega sobie prawo ustalenia po konsultacji z klientem dłuższego terminu realizacji zamówienia.

4.2. Wysyłka towarów odbywa się na wskazany przez klienta adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.3. Dostawa dokonywana jest za pośrednictwem podmiotu trzeciego, którym jest Poczta Polska S.A. Formę dostawy wybiera klient podczas składania zamówienia (Paczka48 - 14,50 zł; za pobraniem Paczka48 - 18,50 zł).

4.4. Czas dostawy uzależniony jest od wybranej przez klienta formy dostawy i nie powinien przekroczyć 8 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z pkt 2.4. regulaminu. Pkt 4.1. zdanie drugie regulaminu stosuje się odpowiednio.

4.5. Klientowi przysługuje prawo sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu w obecności przewoźnika, który w razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki ma obowiązek sporządzić protokół z powstania szkody.

4.6. Sprzedający przewiduje odbiór osobisty towaru przez klienta tylko po wcześniejszej konsultacji ze sprzedającym.

4.7. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z uwagi na fakt, że towar zostaje wyprodukowany według specyfikacji wskazanej przez klienta i za jego zgodą.

§5. Reklamacje

5.1.Reklamacje składa się pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej info@cudaczne-naklejki.pl.

5.2. W sytuacji, gdy zakupiony towar jest niezgodny z treścią umowy sprzedaży lub posiada wady należy zawiadomić niezwłocznie o tym fakcie sprzedawcę, a w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do adres korespondencyjny wskazany w pkt 1.1. regulaminu na koszt klienta.

5.3. Reklamacja zostaje rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji udzielana jest pisemnie lub za pośrednictwem podanej przez klienta poczty elektronicznej.

§6. Postanowienia końcowe

6.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Informacja o zmianie regulaminu zostanie umieszczona w wyraźny sposób na stronie internetowej sklepu przynajmniej na 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian – zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w dotychczasowym regulaminie.

6.2. Naklejki dekoracyjne oferowane przez sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego mogą się różnić od rzeczywistej kolorystyki towaru, co może wynikać z ustawień monitora klienta, na co właściciel firmy Naklejki Dekoracyjne Agnieszka Kądziołka nie ma wpływu.

6.3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu.

6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).