REGULAMIN

obowiązujący od dnia 1 lutego 2021 r.

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.cudaczne-naklejki.pl umożliwia dokonywanie zakupu naklejek dekoracyjnych za pośrednictwem sieci Internet. Właścicielem sklepu jest firma:

Naklejki Dekoracyjne Agnieszka Kądziołka

ul. Wandy 17 lok. 2, 53-320 Wrocław

NIP 8992606973 REGON 361094234

e-mail: info@cudaczne-naklejki.pl

tel. kom.: +48 512 111 061

konto bankowe: Bank Millennium SA 63 1160 2202 0000 0004 8285 2963

1.2. Adres firmy wskazany w pkt 1.1. regulaminu stanowi również adres do korespondencji.

1.3. Właściciel sklepu jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT.

1.4. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest niezbędne do dokonania zakupu w sklepie internetowym.

1.5. Przeglądanie zawartości sklepu internetowego oraz dokonywanie zakupu wymaga akceptacji przez klienta plików cookies w jego przeglądarce.

§2. Składanie zamówienia

2.1. Zamówienie składa się za pośrednictwem strony sklepu internetowego poprzez wypełnienie formularza. Dopuszcza się także możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej info@cudaczne-naklejki.pl lub formularza kontaktowego znajdujące się na stronie sklepu. Zamówienia można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Sprzedający nie przewiduje składania zamówień telefonicznie.

2.2. Warunkiem realizacji zamówienia jest wybranie przynajmniej jednego towaru, wypełnienie formularza zawierającego dane teleadresowe, wybranie formy płatności i dostawy oraz wysłanie formularza poprzez opcję „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” wraz z zaakceptowaniem treści powyższego regulaminu. Po sfinalizowaniu zamówienia na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia.

2.3. Zamówienia składane za pośrednictwem poczty elektronicznej info@cudaczne-naklejki.pl lub formularza kontaktowego znajdującego się na stronie wymagają wskazania przynajmniej jednego towaru, podania danych teleadresowych, wskazania formy płatności i dostawy oraz potwierdzenia zaakceptowania treści powyższego regulaminu. Właściciel sklepu zobowiązuje się do wysłania wiadomości zwrotnej będącej potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Złożone przez klienta zamówienie, które nie zostanie potwierdzone w terminie 2 dni roboczych przestaje go wiązać.

2.4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez klienta.

2.5. Klient ma możliwość modyfikacji złożonego zamówienia w ciągu 12 godzin od chwili otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia. W tym celu należy skontaktować się ze sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej info@cudaczne-naklejki.pl lub formularza kontaktowego znajdującego się na stronie sklepu.

2.6. Klient zobowiązany jest do podania informacji i danych osobowych zgodnych z prawdą. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierozpatrzenia zamówienia w przypadku, gdy podane dane i informacje będą błędne lub nie zostanie przelana płatność na konto sprzedającego w terminie do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia, w przypadku wyboru systemu płatności Przelewy24 lub płatności przelewem bankowym.

§3. Płatności

3.1. Z tytułu zawarcia umowy sprzedaży klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar oraz poniesienia kosztów jego przesyłki. Ceny towarów zamieszczone w sklepie internetowym są cenami brutto, które po skutecznie złożonym zamówieniu nie mogą ulec zmianie, niezależnie od zmian następujących w sklepie internetowym.

3.2. Płatność nastąpuje w formie bezgotówkowej, czyli przelewem na konto bankowe wskazane w pkt 1.1. regulaminu lub za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24. Formę płatności wybiera klient podczas składania zamówienia.

§4. Realizacja zamówienia i dostawa

4.1. Zamówienia złożone przez klientów realizowane są w terminie do 4 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności na koncie sprzedającego w przypadku wyboru płatności przelewem, a w pozostałych przypadkach od zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z pkt 2.4. regulaminu. W przypadku bardziej skomplikowanych zamówień sprzedający zastrzega sobie prawo ustalenia po konsultacji z klientem dłuższego terminu realizacji zamówienia.

4.2. Wysyłka towarów odbywa się na wskazany przez klienta adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub do wskazanego przez klienta Paczkomatu.

4.3. Dostawa dokonywana jest za pośrednictwem podmiotu trzeciego, którym jest Poczta Polska SA lub Inpost Sp. z o.o. Formę dostawy wybiera klient podczas składania zamówienia (Paczka48 - 14,50 zł; Paczkomat - 10,00 zł).

4.4. Czas dostawy uzależniony jest od wybranej przez klienta formy dostawy i nie powinien przekroczyć 8 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z pkt 2.4. regulaminu. Pkt 4.1. zdanie drugie regulaminu stosuje się odpowiednio.

4.5. Klientowi przysługuje prawo sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu w obecności przewoźnika, który w razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki ma obowiązek sporządzić protokół z powstania szkody.

4.6. Sprzedający przewiduje odbiór osobisty towaru przez klienta tylko po wcześniejszej konsultacji ze sprzedającym.

4.7. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z uwagi na fakt, że towar zostaje wyprodukowany według specyfikacji wskazanej przez klienta i za jego zgodą.

§5. Reklamacje

5.1.Reklamacje składa się pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej info@cudaczne-naklejki.pl lub formularza kontaktowego znajdującego się na stronie.

5.2. W sytuacji, gdy zakupiony towar jest niezgodny z treścią umowy sprzedaży lub posiada wady należy zawiadomić niezwłocznie o tym fakcie sprzedającego, a w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do adres korespondencyjny wskazany w pkt 1.1. regulaminu na koszt klienta.

5.3. Reklamacja zostaje rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji udzielana jest pisemnie lub za pośrednictwem podanej przez klienta poczty elektronicznej.

§6. Przetwarzanie danych

6.1. Dla prawidłowej realizacji złożonego zamówienia sprzedający pozyskuje dane osobowe klientów: imię i nazwisko i/lub nazwę firmy, adres do korespondencji i/lub adres rozliczeniowy wraz z numerem NIP (niezbędny do umieszczenia na paragonie, a następnie wystawienia faktury VAT), telefon kontaktowy, adres skrzynki elektronicznej. Dane osobowe przetwarzaną są wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, wystawienia rachunku lub faktury oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane nie będę ujawniane osobom nieuprawnionym oraz przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Każdy klient ma prawo wystąpić z żądaniem uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych i ich usunięcia z bazy danych.

6.2. Wypełnienie formularza zamówienia przez klienta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego oraz złożeniem oświadczenia przez klienta, że został on poinformowany o dobrowolności podania danych osobowych, o możliwości wycofania swojej zgody w każdym momencie, o prawie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia, a także że te dane nie zostaną przekazane innym firmom oraz osobom niepowołanym.

6.3. Pliki cookies wykorzystywane są przez sprzedającego do przechowywania informacji o sesji osoby odwiedzającej sklep internetowy jedynie w celach technicznych, nie natomiast w celach analitycznych i marketingowych.

6.4. Żadne dane przekazane przez klienta lub informacje pozyskane z plików cookies nie są poddawane profilowaniu.

6.5. Dane osobowe klienta zostaną usunięte po 3 latach od dokonania ostatniego zakupu przez klienta bez konieczności występowania z takim żądaniem przez klienta.

6.6. W celu wystąpienia z żądaniem uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania i usunięcia danych oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych należy skontaktować się ze sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej info@cudaczne-naklejki.pl lub formularza kontaktowego znajdującego się na stronie sklepu.

§7. Postanowienia końcowe

7.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Informacja o zmianie regulaminu zostanie umieszczona w wyraźny sposób na stronie internetowej sklepu przynajmniej na 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian – zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w dotychczasowym regulaminie.

7.2. Naklejki dekoracyjne oferowane przez sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego mogą się różnić od rzeczywistej kolorystyki towaru, co może wynikać m.in. z ustawień monitora klienta, na co właściciel firmy Naklejki Dekoracyjne Agnieszka Kądziołka nie ma wpływu.

7.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie zakupionych produktów lub uszkodzenie ich przez klienta. Poprzez nieprawidłowe użytkowanie rozumie się m.in. przekazanie produktów dziecku bez nadzoru osoby dorosłej czy aplikowanie produktów na niewłaściwej powierzchni lub mokrej ścianie.

7.4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu.

7.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

* * *

REGULAMIN

obowiązujący do dnia 31 stycznia 2021 r.

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.cudaczne-naklejki.pl umożliwia dokonywanie zakupu naklejek dekoracyjnych za pośrednictwem sieci Internet. Właścicielem sklepu jest firma:

Naklejki Dekoracyjne Agnieszka Kądziołka

ul. Wandy 17 lok. 2, 53-320 Wrocław

NIP 8992606973 REGON 361094234

e-mail: info@cudaczne-naklejki.pl

tel. kom.: +48 512 111 061

konto bankowe: Bank Millennium SA 63 1160 2202 0000 0004 8285 2963

1.2. Adres firmy wskazany w pkt 1.1. regulaminu stanowi również adres do korespondencji.

1.3. Właściciel sklepu jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT.

1.4. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest niezbędne do dokonania zakupu w sklepie internetowym.

1.5. Przeglądanie zawartości sklepu internetowego oraz dokonywanie zakupu wymaga akceptacji przez klienta plików cookies w jego przeglądarce.

§2. Składanie zamówienia

2.1. Zamówienie składa się za pośrednictwem strony sklepu internetowego poprzez wypełnienie formularza. Dopuszcza się także możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej info@cudaczne-naklejki.pl lub formularza kontaktowego znajdujące się na stronie sklepu. Zamówienia można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Sprzedający nie przewiduje składania zamówień telefonicznie.

2.2. Warunkiem realizacji zamówienia jest wybranie przynajmniej jednego towaru, wypełnienie formularza zawierającego dane teleadresowe, wybranie formy płatności i dostawy oraz wysłanie formularza poprzez opcję „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” wraz z zaakceptowaniem treści powyższego regulaminu. Po sfinalizowaniu zamówienia na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia.

2.3. Zamówienia składane za pośrednictwem poczty elektronicznej info@cudaczne-naklejki.pl lub formularza kontaktowego znajdującego się na stronie wymagają wskazania przynajmniej jednego towaru, podania danych teleadresowych, wskazania formy płatności i dostawy oraz potwierdzenia zaakceptowania treści powyższego regulaminu. Właściciel sklepu zobowiązuje się do wysłania wiadomości zwrotnej będącej potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Złożone przez klienta zamówienie, które nie zostanie potwierdzone w terminie 2 dni roboczych przestaje go wiązać.

2.4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez klienta.

2.5. Klient ma możliwość modyfikacji złożonego zamówienia w ciągu 12 godzin od chwili otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia. W tym celu należy skontaktować się ze sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej info@cudaczne-naklejki.pl lub formularza kontaktowego znajdującego się na stronie sklepu.

2.6. Klient zobowiązany jest do podania informacji i danych osobowych zgodnych z prawdą. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierozpatrzenia zamówienia w przypadku, gdy podane dane i informacje będą błędne lub nie zostanie przelana płatność na konto sprzedającego w terminie do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia, w przypadku wyboru systemu płatności Przelewy24 lub płatności przelewem bankowym.

§3. Płatności

3.1. Z tytułu zawarcia umowy sprzedaży klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar oraz poniesienia kosztów jego przesyłki. Ceny towarów zamieszczone w sklepie internetowym są cenami brutto, które po skutecznie złożonym zamówieniu nie mogą ulec zmianie, niezależnie od zmian następujących w sklepie internetowym.

3.2. Płatność może nastąpić w formie gotówkowej za pobraniem oraz bezgotówkowej, czyli przelewem na konto bankowe wskazane w pkt 1.1. regulaminu lub za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24. Formę płatności wybiera klient podczas składania zamówienia.

§4. Realizacja zamówienia i dostawa

4.1. Zamówienia złożone przez klientów realizowane są w terminie do 4 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności na koncie sprzedającego w przypadku wyboru płatności przelewem, a w pozostałych przypadkach od zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z pkt 2.4. regulaminu. W przypadku bardziej skomplikowanych zamówień sprzedający zastrzega sobie prawo ustalenia po konsultacji z klientem dłuższego terminu realizacji zamówienia.

4.2. Wysyłka towarów odbywa się na wskazany przez klienta adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub do wskazanego przez klienta Paczkomatu.

4.3. Dostawa dokonywana jest za pośrednictwem podmiotu trzeciego, którym jest Poczta Polska SA lub Inpost Sp. z o.o. Formę dostawy wybiera klient podczas składania zamówienia (Paczka48 - 14,50 zł Paczka 48 za pobraniem - 18,50 zł; Paczkomat - 10,00 zł).

4.4. Czas dostawy uzależniony jest od wybranej przez klienta formy dostawy i nie powinien przekroczyć 8 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z pkt 2.4. regulaminu. Pkt 4.1. zdanie drugie regulaminu stosuje się odpowiednio.

4.5. Klientowi przysługuje prawo sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu w obecności przewoźnika, który w razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki ma obowiązek sporządzić protokół z powstania szkody.

4.6. Sprzedający przewiduje odbiór osobisty towaru przez klienta tylko po wcześniejszej konsultacji ze sprzedającym.

4.7. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z uwagi na fakt, że towar zostaje wyprodukowany według specyfikacji wskazanej przez klienta i za jego zgodą.

§5. Reklamacje

5.1.Reklamacje składa się pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej info@cudaczne-naklejki.pl lub formularza kontaktowego znajdującego się na stronie.

5.2. W sytuacji, gdy zakupiony towar jest niezgodny z treścią umowy sprzedaży lub posiada wady należy zawiadomić niezwłocznie o tym fakcie sprzedającego, a w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do adres korespondencyjny wskazany w pkt 1.1. regulaminu na koszt klienta.

5.3. Reklamacja zostaje rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji udzielana jest pisemnie lub za pośrednictwem podanej przez klienta poczty elektronicznej.

§6. Przetwarzanie danych

6.1. Dla prawidłowej realizacji złożonego zamówienia sprzedający pozyskuje dane osobowe klientów: imię i nazwisko i/lub nazwę firmy, adres do korespondencji i/lub adres rozliczeniowy wraz z numerem NIP (niezbędny do wystawienia faktury VAT), telefon kontaktowy, adres skrzynki elektronicznej. Dane osobowe przetwarzaną są wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, wystawienia rachunku lub faktury oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane nie będę ujawniane osobom nieuprawnionym oraz przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Każdy klient ma prawo wystąpić z żądaniem uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych i ich usunięcia z bazy danych.

6.2. Wypełnienie formularza zamówienia przez klienta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego oraz złożeniem oświadczenia przez klienta, że został on poinformowany o dobrowolności podania danych osobowych, o możliwości wycofania swojej zgody w każdym momencie, o prawie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia, a także że te dane nie zostaną przekazane innym firmom oraz osobom niepowołanym.

6.3. Pliki cookies wykorzystywane są przez sprzedającego do przechowywania informacji o sesji osoby odwiedzającej sklep internetowy jedynie w celach technicznych, nie natomiast w celach analitycznych i marketingowych.

6.4. Żadne dane przekazane przez klienta lub informacje pozyskane z plików cookies nie są poddawane profilowaniu.

6.5. Dane osobowe klienta zostaną usunięte po 3 latach od dokonania ostatniego zakupu przez klienta bez konieczności występowania z takim żądaniem przez klienta.

6.6. W celu wystąpienia z żądaniem uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania i usunięcia danych oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych należy skontaktować się ze sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej info@cudaczne-naklejki.pl lub formularza kontaktowego znajdującego się na stronie sklepu.

§7. Postanowienia końcowe

7.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Informacja o zmianie regulaminu zostanie umieszczona w wyraźny sposób na stronie internetowej sklepu przynajmniej na 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian – zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w dotychczasowym regulaminie.

7.2. Naklejki dekoracyjne oferowane przez sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego mogą się różnić od rzeczywistej kolorystyki towaru, co może wynikać m.in. z ustawień monitora klienta, na co właściciel firmy Naklejki Dekoracyjne Agnieszka Kądziołka nie ma wpływu.

7.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie zakupionych produktów lub uszkodzenie ich przez klienta. Poprzez nieprawidłowe użytkowanie rozumie się m.in. przekazanie produktów dziecku bez nadzoru osoby dorosłej czy aplikowanie produktów na niewłaściwej powierzchni lub mokrej ścianie.

7.4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu.

7.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).